Home  |  About Us  |  Information  |  Programs  |  Activities  |  Photos  |  Contact Us

Information   

   


Tại Nemo, chúng tôi có 4 cấp lớp bằng cả 2 ngôn ngữ Việt và Anh. Mỗi lớp được dạy với giáo viên nước ngoài, giáo viên mầm non người Việt và có một bảo mẫu chăm sóc trẻ.

        Lớp SEAHORSE         :    Từ 18 tháng tuổi đến 3 tuổi
        Lớp CLOWNFISH      :    Từ 3 đến 4 tuổi
        Lớp DOLPHIN            :    Từ 4 đến 5 tuổi
        Lớp WHALE               :    Từ 5 đến 6 tuổi

Lớp nửa ngày          : 7h30 – 12h00/ 12h30 - 16h30 (bao gồm ăn trưa)
Lớp nguyên ngày     : 7h30 – 16h30


Nemo Children School offers four distinct programs both in English and Vietnamese to meet the needs of every age group.  Each class is conducted by one Foreign Teacher, one Vietnamese Teaching Assistant, and one Nanny:
 

       SEAHORSE       :     18 months to 36 months
       CLOWNFISH     :     3 to 4 years old
       DOLPHIN         :     4 to 5 years old
       WHALE           :     5 to 6 years old  

Full day program from 7:30am to 4:30pm
Half-day program (lunch included): morning from 7:30 am to 12:00 pm, afternoon from 12:30 pm to 4:30 pm

 

   
   

©2006 Nemo Children School. All rights reserved.